Sem trabalho nada se ...

Sem trabalho nada se faz ... Sem trabalho nada se faz

Provérbios