Elogio aberto à censura ...

Elogio aberto à censura secreta, sai caro aos ami ... Elogio aberto à censura secreta, sai caro aos amigos

Provérbios