O manso boi touro ...

O manso boi touro foi.
 ... O manso boi touro foi.

Provérbios